لمون پرس- 51 درصد اعضای خانواده با بی‌حجابی فرزندان‌شان هم‌فکر هستند، 23 درصد خانواده‌ها سخت‌گیر و سلطه‌طلب هستند و 8/10 آسان و سهل‌گیر و 14 درصد هم اظهارنظر نکرده‌اند و همچنین در مورد نحوه پوشش فرزندن از نظر والدین گفته می‌شود که 21.5 درصد با پوشش فرزند خود مخالف بودند، 24 درصد موافق و 46 درصد اظهار‌نظری ندارند.
گزارش ناجا از ترکیب زنان بی‌حجاب دستگیر شده نشان می‌دهد که بسیاری از آنها بدون سازماندهی و صرفا به این دلیل که نظارتی بر پوشش آنها درجامعه نمی‌شود به خیابان آمده‌اند.
 بر اساس گزارش ناجا ترکیب سنی زنان دستگیر شده بی‌حجاب بدین شرح است: در بین افراد دستگیر شده 9/46 درصد 16 تا 20سال،5/31 درصد 21 تا 25سال،8/13 درصد 26 تا 30سال و8/0 درصد زیر 15 سال و بالای 30 سال بودند. یعنی 80 درصد آنها بین سن 16 تا 30 سال بودند و از بین آنها 6/84 درصد مجرد و 1/13 متاهل و 3/2 درصد نیز مطلقه بودند. در این گزارش با اشاره به وضعیت تحصیلی دستگیر شده‌ها آمده است :47 درصد دستگیرشده‌ها دارای سطح تحصیلی متوسطه و دیپلم، 28 درصد فوق‌دیپلم و لیسانس و 26 درصد زیر دیپلم و بالای فوق لیسانس بودند و از نظر نوع شغلی آنها 4/25 درصد محصل 2/19 دانشجو و 4/15 آزاد 5/11 کارمند( عمدتا بخش خصوصی) 17 درصد کارگر و بی‌کار بودند. مطابق گزارش ناجا، 88 درصد اولین سابقه دستگیری آنها بوده است و 7 درصد برای بار دوم دستگیر شده‌اند. در این گزارش درباره دوستی با جنس مخالف آمده است: 52 دوستی با جنس مخالف داشتند، 33 درصد دوستی نداشتند و 15 درصد اظهاری نکردند و میانگین سن شروع دوستی 16 تا 17 سال بوده و کمترین سن شروع دوستی 8 سال و بیشترین تا 25 سال بوده است. در این گزارش در رابطه با نحوه زندگی این افراد آمده است: 39 درصد افرادی که دستگیر شده‌اند با دو والد خود زندگی می‌کردند و 18 درصد با یکی از والدین. 44 درصد اظهار نظر نکردند و همچنین 58 درصد والدین آنها نظارت زیاد و خیلی زیاد بر فرزندانشان داشتند و 24 درصد نظارت متوسط و 11 درصد کم و خیلی کم نظارت داشته و 7 درصد اظهار نشده است. در مورد نوع برخورد والدین با این افراد آمده است: 51 درصد اعضای خانواده با بی‌حجابی فرزندان‌شان هم‌فکر هستند، 23 درصد خانواده‌ها سخت‌گیر و سلطه‌طلب هستند و 8/10 آسان و سهل‌گیر و 14 درصد هم اظهارنظر نکرده‌اند و همچنین در مورد نحوه پوشش فرزندن از نظر والدین گفته می‌شود که 21.5 درصد با پوشش فرزند خود مخالف بودند، 24 درصد موافق و 46 درصد اظهار‌نظری ندارند. در این گزارش درباره مطلع بودن دوستی فرزندان با جنس مخالف آمده است: 60درصد مادران مطلع بودند، 31 درصد هر دو والدین مطلع بودند، 9 درصد هیچ‌یک مطلع نبودند و از افرادی که دستگیر شده‌اند 5/18 می‌دانستند که پوششان متناسب با قوانین کشور نیست و 63 درصد نمی‌دانستند.دربخش دیگری از این گزارش در خصوص علت بی‌حجابی آمده است: 30 درصد علت خاصی برای انتخاب این پوشش نداشتند، 16.6 درصد تنوع‌طلبی و دوست داشتن و 33 درصد هم موارد دیگر را مطرح کرده‌اند. این گزارش در مورد نظر دستگیر شدگان در مورد مصونیت یا محدودیت حجاب آورده است: 60 درصد افراد حجاب را مصونیت و 8/23 درصد محدودیت دانستند و در مورد اینکه مدل لباس‌ها را از کجا انتخاب کرده بودند؛ 70 درصد مغازه‌ها و مراکز خرید و10درصد مشاهده مدل لباس دیگران 23 درصد سایر موارد را مطرح کرده‌اند.