به گزارش مهر این اختلال در استان فارس از حوالی ساعت 17 روز چهارشنبه شروع شد و تا لحظه انتشار خبر نیز ادامه دارد.

برخی از شماره های مشترکین همراه استانهای فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد به دلیل نقص فنی دچار اختلال و عدم آنتن دهی شد.
به گزارش مهر این اختلال در استان فارس از حوالی ساعت 17 روز چهارشنبه شروع شد و تا لحظه انتشار خبر نیز ادامه دارد.طی این مدت برخی از شماره های همراه اول مشترکین در استان فارس با عدم آنتن دهی مواجه شده است.بنا بر پیگیری مهر از شرکت مخابرات استان فارس این اختلال در پی وجود نقص فنی در یکی از سوئیچ ها رخ داده ضمن اینکه این نقص فنی نیز مربوط به تهران بوده است.