اخیراً‌ فیلم مستندی با عنوان تغییر جنسیت در ایران در برخی از شهرهای استان خراسان رضوی توزیع شده است.
در این فیلم كه با زیر نویس انگلیسی منتشر شده است در اقدامی كاملاً مغرضانه در مورد وضعیت مذهبی و دینی كشور سیاه نمایی شده و علاوه بر توهین به مقدسات با القاء این مطلب كه تعصبات مذهبی خرافی در ایران به شده رواج دارد ، سعی می كند ایران را كشوری با تعصبات كوركورانه و بی منطق معرفی نموده است.